שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

מדריך לוועדים
7. עיקרי הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים

7.1  רקע

הסתדרות המהנדסים הנה ההסתדרות המקצועית היציגה של ציבור המהנדסים במסגרת של הסתדרות העובדים הכללית, ובתוכה מאוגדים ציבור העובדים והגמלאים שהנם מהנדסים, אדריכלים, אקדמאים במקצועות הטכנולוגיים או בעלי מקצועות משנה המסונפים לתחומי המקצועות הנ"ל (להלן - "המהנדסים").

השתייכות ציבור המהנדסים להסתדרות המהנדסים נועדה ליצור מסגרת ארגונית ענפית ארצית אשר תפעל לשיפור תנאי העבודה והשכר של ציבור העובדים במקצועות או בענפי ההנדסה, האדריכלות או המקצוע הטכנולוגי, וכן למען פיתוח, הרחבה וקידום מקצועות ההנדסה והעובדים בהם.

יחסי הגומלין בין הסתדרות המהנדסים לבין הסתדרות העובדים הכללית ויתר האורגנים שלה, מוסדרים ב"חוקת הסתדרות" ובסדרה של הסכמים אשר ידועים בכינוי "הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים", ואשר אומצו והוכרו על ידי המוסדות העליונים של הסתדרות העובדים הכללית ובחוקת ההסתדרות.

הסדרי האוטונומיה באים לתת מענה למעמדם המיוחד של המהנדסים במקומות העבודה השונים ובהסתדרות הכללית בכלל. המהנדסים מהווים בדרך כלל מיעוט איכותי בקרב ציבור גדול של עובדים, והסדרי האוטונומיה נועדו לסייע להסתדרות המהנדסים, לנציגות המהנדסים במקום העבודה ולמהנדס הבודד להגן על מעמדו המיוחד של המהנדס בכל מקום עבודה, וכן לתת מענה לצורכיהם המיוחדים של המהנדסים, אשר לא תמיד זהים למגמות ו/או שאיפות כלל הציבור אשר שאינו שייך למגזר המהנדסים. הסדרי האוטונומיה נועדו להבטיח כי רק הסתדרות המהנדסים תטפל בכל הנושאים ה"ספציפיים" (ראה פירוט בהמשך) של ציבור המהנדסים, ושום גוף הסתדרותי אחר לא יהיה רשאי לטפל בעניינים ספציפיים של מהנדסים.

7.2 היקף האוטונומיה

הסדרי האוטונומיה התגבשו, כאמור לעיל, במספר הסדרים אשר נחתמו בשנים 1966, 1984, 1989 ו- 1995.
הסדרי האוטונומיה העניקו להסתדרות המהנדסים אוטונומיה שמשמעותה, בין היתר, חופש פעולה בלעדי בנושאים המוגדרים כ"ספציפיים", וזכות להיות שותפה ומעורבת בעניינים כלליים. להסתדרות המהנדסים זכות לברר חילוקי דעות על פי מנגנון הקבוע בהסדר, כשבמשך הזמן שעד להכרעה לא פועל כל אורגן הסתדרותי בנושא שבמחלוקת.

הסדרי האוטונומיה מגדירים מה הם הנושאים "הספציפיים" בהם יש להסתדרות המהנדסים זכות טיפול בלעדית, ועיקרם הנושאים הבאים:
* מבנה שכר ותנאי עבודה.
* תקני משרות, דרגות, קידום בדרגות, קידום במשרות ושיבוץ במשרות.
* פיטורי מהנדסים, להוציא פיטורים מטעמי צמצומים.
* מבנה, שכר, לרבות טבלאות שכר של מהנדסים.
* נושאים הקבועים בהסכמים והסדרים שהסתדרות המהנדסים היא צד להם, ביחס למהנדסים.

בנושאים ספציפיים מייצגת הסתדרות המהנדסים את ההסתדרות הכללית ופועלת בשמה. אין לשום גוף הסתדרותי סמכות לפעול בנושאים "ספציפיים" של מהנדסים, אלא אם קיבל אישור מפורש לכך בכתב מהסתדרות המהנדסים.

סמכויותיה ותפקידיה של הסתדרות המהנדסים - בנושאים המוגדרים כספציפיים מפורטים בהסדרי האוטונומיה ועיקרם:
לחתום על הסכמים והסדרים קיבוציים עם מעסיקים מקומיים וארציים וארגוני מעסיקים, לטפל בסכסוכי עבודה, לרבות הכרזת שביתה, ליזום ולהגיש תביעות והליכים בערכאות שיפוטיות.

7.3 ייצוג במקומות העבודה

במקומות בהם מועסקים 10 מהנדסים או יותר, יבחר ועד מהנדסים ע"י ציבור המהנדסים באותו מקום.

ועד המהנדסים ביחד עם בא כוח הסתדרות המהנדסים מהווה את הנציגות המוסמכת של כלל המהנדסים, בנושאים ספציפיים.

במקומות עבודה בהם קיים ועד כללי, ועד המהנדסים (אשר נבחר באופן סקטוריאלי על ידי המהנדסים) יבחר את נציגיו לועד הכללי ומספר נציגי המהנדסים בועד הכללי יהיה בהתאם ליחס הכמות במקום, ולא יפחת מחבר ועד אחד בועד הכללי.

ועד העובדים הכללי במקום העבודה או ועד ארצי, בשיתוף עם ועד המהנדסים מייצג את כלל העובדים כלפי המעסיק בעניינים כלליים.

בנושאים "ספציפיים" של מהנדסים, ועד המהנדסים, בשיתוף הסתדרות המהנדסים – בהתאם למקרה, מייצג את ציבור המהנדסים ולועד הכללי אין כל מעמד בטיפול זה.
שלח לחבר


 


Google